Χρηματοοικονομικές εργασίες (finance) – Χρηματοοικονομική όροι και υπολογισμόςstatistikes xrimatooikonomikes analyseis sbs

 

Πολλές φορές θα συναντήσεις χρηματοοικονομικούς όρους ή κάποιες συντομογραφίες τους στη διάρκεια των σπουδών ειδικότερα σε χρηματοοικονομικές σχολές ή σχολές διοίκησης. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι χρηματοοικονομικοί όροι που χρησιμοποιούνται σε φοιτητικές εργασίες εξαμήνου ή εβδομαδιαίες δραστηριότητες για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον κάθε όρο, τι σημαίνει και τον τρόπο υπολογισμού. Τα χρηματοοικονομικά (finance) είναι ο κλάδος των οικονομικών που ασχολείται με την εξεύρεση και διαχείριση κεφαλαίων. Χρησιμοποιεί και διανέμει τα διαθέσιμα κεφάλαια κατά τη διάρκεια του χρόνου λαμβανομένου υπόψη του εκάστοτε ρίσκου απόδοσης. Πολλές ορολογίες από τις παρακάτω χρησιμοποιούνται και στις εργασίες ΕΑΠ και ΑΠΚΥ. 

 1. Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ): Υπολογίζει την τωρινή αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών μιας επένδυσης, αφαιρώντας το αρχικό κόστος της επένδυσης.
  • Υπολογισμός: Συνολική παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών - Αρχικό κόστος επένδυσης.
 2. Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΚΤΡ): Είναι τα πραγματικά χρηματικά ποσά που εισέρχονται ή εξέρχονται από μια επιχείρηση.
  • Υπολογισμός: Εσοδα - Έξοδα.
 3. Ροή Ταμειακών Από Λειτουργικές Δραστηριότητες: Είναι οι ταμειακοί ροές που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.
  • Υπολογισμός: Κέρδη πριν φόρους + Αποσβέσεις - Αλλαγές στο λειτουργικό κεφάλαιο.
 4. Αποσβεστικός Ρυθμός: Ο ρυθμός με τον οποίο μια επιχείρηση αποσβένει τις ακινητοποιήσεις της.
  • Υπολογισμός: Αρχικό κόστος ακινητοποιήσεων / Χρόνια ωφέλιμης ζωής.
 5. Νεκρό Σημείο: το αναγκαίο ύψος των Πωλήσεων (Τζίρου), το οποίο θα πρέπει να πραγµατοποιήσει η Επιχείρηση ώστε να καλύψει όλα της τα έξοδα, δηλαδή δεν πραγµατοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζηµία.
 6. Διάθεση Κερδών (Dividend Yield): Το ποσοστό των διανεμόμενων κερδών σε σχέση με την τιμή της μετοχής.
  • Υπολογισμός: (Ετήσιο διανεμόμενο κέρδος ανά μετοχή / Τιμή μετοχής) × 100.
 7. Αξία Βιβλίων (Book Value): Η συνολική αξία των φυσικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης μείον τα χρέη της.
  • Υπολογισμός: Συνολικά ενεργητικά - Συνολικά υποχρεωτικά.
 8. Ετήσια Σταθερή Απόσβεση: Είναι το ποσό της αποσβεστικής χρέωσης που αφαιρείται κάθε χρόνο για μια περιουσιακή στοιχείο.
  • Υπολογισμός: Αρχικό κόστος περιουσιακού στοιχείου / Χρόνια ωφέλιμης ζωής.
 9. Απόδοση Επενδυτικού Κεφαλαίου (ROI - Return on Investment): Μετράει την απόδοση μιας επένδυσης σε σχέση με το κόστος της.
  • Υπολογισμός: (Κέρδος από την επένδυση - Κόστος επένδυσης) / Κόστος επένδυσης.
 10. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE - Return on Equity): Μετράει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης.
  • Υπολογισμός: Καθαρά κέρδη / Ίδια κεφάλαια.
 11. ΕΛΕ (Earnings Before Interest and Taxes - EBIT): Είναι τα κέρδη μιας επιχείρησης προτού αφαιρεθούν τα τόκοι και οι φόροι.
  • Υπολογισμός: Λειτουργικά κέρδη + Άλλα έσοδα - Λειτουργικά έξοδα.
 12. Μετοχικό Κεφάλαιο: Είναι το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί από την έκδοση μετοχών.
  • Υπολογισμός: Συνολική αξία των εκδοθείσων μετοχών.
 13. Επιτόκιο: Το ποσοστό κέρδους ή χρέους που προκύπτει από μια επένδυση ή δάνειο.
  • Υπολογισμός: (Τόκοι / Κύριο Χρέος) × 100.
 14. ΔΕΚΑ (Διορθωμένο Ετήσιο Κόστος Δανεισμού): Αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος ενός δανείου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις.
  • Υπολογισμός: Είναι πολυπλοκός και βασίζεται σε μαθηματικές σχέσεις που λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές χρεώσεις.
 15. Απόδοση Επενδύσεων (ROI): Μετράει το κέρδος ή την απώλεια που προκύπτει από μια επένδυση σε σχέση με το κόστος της επένδυσης.
  • Υπολογισμός: [(Τελική αξία - Αρχική αξία) / Αρχική αξία] × 100.
 16. Αξία Τρέχοντος Διαθέσιμου (Net Present Value, NPV): Δείχνει τη διαφορά μεταξύ του παρόντος αξίας των εισροών κεφαλαίου και του παρόντος αξίας των εξόδων.
  • Υπολογισμός: PV των μελλοντικών εισροών - PV των μελλοντικών εξόδων.
 17. Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης (IRR): Το επιτόκιο όπου το NPV γίνεται μηδέν.
  • Υπολογισμός: Χρησιμοποιώντας πολυπλοκές μαθηματικές σχέσεις ή λογισμικό.
 18. ΕΒΙΤΔΑ (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): Αποτελεί μέτρο απόδοσης πριν από τοκισμούς, φόρους, αποσβέσεις και παροπλισμούς.
  • Υπολογισμός: Κέρδη προ τοκισμών και φόρων + Αποσβέσεις + Παροπλισμοί.
 19. Χρέος προς Κεφάλαιο (Debt to Equity Ratio): Μετράει το χρέος ενός επιχειρηματία σε σχέση με το δικό του κεφάλαιο.
  • Υπολογισμός: Συνολικό χρέος / Ιδιωτικό κεφάλαιο.
 20. Ρευστότητα: Η ικανότητα μιας επιχείρησης να εξυπηρετεί τα βραχυπρόθεσμα χρέη της.
  • Υπολογισμός: Κυκλοφορούντα Ενεργητικά / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
 21. Επιχειρηματικό Καθαρό Κεφάλαιο (Working Capital): Δείχνει τη ρευστότητα και την ικανότητα ενός επιχείρησης να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
  • Υπολογισμός: Κυκλοφορούντα Ενεργητικά - Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
 22. Διάρκεια (Duration): Μετράει τον χρόνο που χρειάζεται για να ανακτηθεί το κύριο κεφάλαιο μιας ομολόγου ή μιας επένδυσης.
  • Υπολογισμός: Βασίζεται σε πολυπλοκές μαθηματικές σχέσεις που λαμβάνουν υπόψη τις πληρωμές τόκου και την απόσβεση του κεφαλαίου.
 23. Βέτα (Beta): Μετράει την ευαισθησία ενός μετοχικού κεφαλαίου ή μιας επένδυσης σε σχέση με την αγορά.
  • Υπολογισμός: Βασίζεται σε στατιστική ανάλυση των παρελθόντων αποδόσεων της επένδυσης σε σχέση με την αγορά.
 24. Ετήσια Απόδοση (CAGR - Compound Annual Growth Rate): Υπολογίζει τη μέση ετήσια αυξητική τιμή ενός επενδυτικού προϊόντος.
  • Υπολογισμός: [(Τελική αξία / Αρχική αξία)^(1/Χρόνια)] - 1.
 25. Πολλαπλασιαστής Κερδών (P/E Ratio): Μετράει την αξία μιας μετοχής σε σχέση με τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή.
  • Υπολογισμός: Τρέχουσα τιμή μετοχής / Κέρδη ανά μετοχή.

Ζητήστε κοστολόγηση εργασίαςΕίναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Βοηθηματα και μαθήματα για εργασίες οικονομικών σχολών (finance)

Αν ψάχνετε για ένα πανεπιστημιακό φροντιστήριο το οποίο μπορεί να σας υποστηρίξει σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης με μαθήματα και λύσεις σε χρηματοοιονομικές εργασίες και ασκήσεις, τότε είστε στο σωστό μέρος! Όλο το σύστημα υποστήριξης που σας παρέχει το πανεπιστημιακό φροντιστήριο SBS Studies, ένα από τα καλύτερα πανεπιστημιακά φροντιστήρια (το μόνο που έχει βραβευτεί για τις υπηρεσίες και την υψηλή βαθμολογία στις κριτικές των πελατών) έχει δημιουργηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή κάλυψη ανεξάρτητα με την φυσική απόσταση. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε σε επικοινωνία τους φοιτητές με τους καλύτερους καθηγητές δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία στη διάθεσή τους.  

 


ptyxiakes ergasies sbs studies foititiko frontistirio

Όλες μας οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προάγουν τη μάθηση και να ενισχύσουν τις γνώσεις των φοιτητών. Με εμπειρία 10+ ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούμε να εγγυηθούμε για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Δείτε τα σχόλια των πελατών μας και τα βραβεία μας. Με βάση την πελατο-κεντρική μας πολιτική, κάθε απόφαση που λαμβάνουμε έχει σαν στόχο την καλύτερη ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Βραβείο αριστείας, ποιότητας και εξυπηρέτησης για τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες:

sbs studies awards 2020 banner

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή! Τα στοιχεία που ζητάει το SBS Studies ΔΕΝ μοιράζονται με κανέναν και η συλλογή τους έχει σαν μοναδικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα στοιχεία σας μεταφέρονται με ασφάλεια μέσω HTTPS όπως μπορείτε να δείτε και στην γραμμή διεύθυνσης μαζί με το χαρακτηριστικό εικονίδιο-λουκέτο.

https ssl asfaleia

Η χρήση του SBS Studies και όλων των υπηρεσιών είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα και δεν παραβιάζει κανέναν από τους διακηρυχθέντες εκπαιδευτικούς κανονισμούς εφόσον τηρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής χρήσης των υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες μας αφορούν εκπαίδευση εξ'αποστάσεως, κυρίως ατομική. Τα μαθήματα χρώνονται με την ώρα και όλα τα παραγόμενα προσφέρονται αυστηρά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να σεβαστούν τους όρους χρήσης και τους όρους καλής χρήστης των υπηρεσιών. Το φροντιστήριο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για να φέρει σε επικοινωνία τους φοιτητές που αναζητούν μαθήματα με τους καθηγητές, γνώστες των αντικειμένων.

DMCA.com Protection Status

008 graduation 011 pencil